Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

 

Právnická osoba
ELIZAME FOR KIDS s.r.o. 
Spisová značka C 69480 vedená u Krajského soudu v Ostravě.
S
e sídlem Zašová 803, PSČ 756 51 Zašová, Česká republika.
Identifikační číslo: 05819385

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.elizame.cz

 

1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Právnická osoba ELIZAME FOR KIDS s.r.o., se sídlem č. p. 803, 756 51 Zašová, IČO: 05819385, zapsaná u Krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou C 69480 („Provozovatel“), která je vlastníkem a provozovatelem internetové domény www.elizame.cz, vydává pro tento webový portál všeobecné obchodní podmínky, a to v souladu s platnými a účinnými právními předpisy, s účinností od 25. 11. 2023 („Obchodní podmínky“).

 

2. DEFINICE ZÁKLADNÍCH POJMŮ

Uvedené zkratky či pojmy mají význam uvedený níže, není-li stanoveno odlišně:

„Občanským zákoníkem“ je rozuměn zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;

„Zákonem o ochraně spotřebitele” se rozumí zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů;

„Autorským zákonem” se rozumí zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů;

„Zákonem o ochraně osobních údajů“ se rozumí zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů;

,,GDPR” je nařízení EP a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), účinné od 25. 5. 2018;

„Bankovním účtem“ je myšlen bankovní účet Provozovatele, 2001193659 / 2010;

„Portálem“ se rozumí internetová stránka Provozovatele nacházející se na ,,www.elizame.cz“;

„Internetovým obchodem“ se rozumí internetový obchod Provozovatele provozovaný na Portálu;

„Objednávka” je projev vůle Zákazníka spočívající v projevení závazného zájmu o zakoupení zboží prodávaného Provozovatelem v Internetovém obchodu a uhrazení kupní ceny za toto zboží. Takto učiněný projev vůle je chápán ve smyslu § 1731 a násl. Občanského zákoníku za návrh na uzavření smlouvy s Provozovatelem. Smluvní vztah ve smyslu § 1820 a násl. Občanského zákoníku vzniká mezi Provozovatelem a Zákazníkem až okamžikem potvrzení Objednávky ze strany Provozovatele. Provozovatel je povinen zaslat Zákazníkovi zboží, za které byla Provozovateli uhrazena částka odpovídající kupní ceně za zboží;

„Zákazník“ je jakákoli fyzická či právnická osoba, která učiní Objednávku v Internetovém obchodu;

„Spotřebitel“ je v souladu s § 2 odst. 1 Zákona o ochraně spotřebitele zákazník, fyzická osoba, která při učinění a dokončení Objednávky nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání;

,,Návštěvník“ je každý, kdo navštíví Portál Provozovatele, případně jakoukoli jeho podstránku či jakkoliv jinak zobrazený obsah Portálu;

„Kupní smlouva“ je kupní smlouvou uzavřenou distančním způsobem v souladu s § 1820 a násl. Občanského zákoníku, mezi Provozovatelem jako prodávajícím a Zákazníkem jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej zboží umístěného v Internetovém obchodě ze strany Provozovatele a uhrazení kupní ceny za toto zboží ze strany Zákazníka.

„Formulář odstoupení“ je formulář, který je dostupný na Portálu Provozovatele a používá se k odstoupení od Kupní smlouvy Spotřebitelem ve smyslu § 1829 a následujících ustanovení Občanského zákoníku.

 

3. OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ

V Internetovém obchodě Provozovatel, jakožto prodávající, nabízí potenciálním Zákazníkům, jakožto kupujícím, zboží rozřazené do několika kategorií, a to včetně uvedení kupních cen za jednotlivé položky. Všechny ceny za zboží a služby a všechny poplatky zveřejněné na Portálu jsou konečné, vyjma případu speciálních požadavků na výrobu konkrétního zboží (např. dodání některé další suroviny do výrobku resp. vyloučení některé suroviny apod.). V případě takových speciálních požadavků je cena za dané zboží předmětem vzájemné předcházející dohody mezi Zákazníkem a Provozovatelem.

Tato nabídka ze strany Provozovatele je nezávazná a Provozovatel není povinen bez dalšího uzavřít ohledně tohoto zboží kupní smlouvu se Zákazníkem. Internetový obchod obsahuje intuitivní postup, který návštěvníka Portálu provází objednávkovým procesem.

Kupní smlouva vzniká okamžikem akceptace Objednávky ze strany Provozovatele formou e-mailu adresovanému Zákazníkovi. Předmětem takto vzniklého smluvního vztahu je povinnost Zákazníka uhradit Provozovateli sjednanou kupní cenu za objednané zboží a zároveň povinnost Provozovatele předat takto uhrazené zboží Zákazníkovi, a to dohodnutou formou.

Provozovatel jako prodávající si vyhrazuje právo neuzavřít Kupní smlouvu se Zákazníkem, který již v minulosti jednal vědomě v rozporu s Obchodními podmínkami.

Odesláním Objednávky a zaškrtnutím pole „Souhlasím se všeobecnými obchodními podmínkami“ Zákazník potvrzuje, že se s Obchodními podmínkami v plném znění seznámil a souhlasí s nimi bez výhrad.

 

4. ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY A ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY S JEDNORÁZOVÝM PLNĚNÍM

Spotřebitel má právo zrušit Objednávku nejpozději do okamžiku, kdy mu bude Objednávka Provozovatelem potvrzena nebo případně do okamžiku uhrazení kupní ceny Objednávky, předchází-li okamžik uhrazení Objednávky okamžiku doručení potvrzení Objednávky (tj. již uhrazenou Objednávku nelze zrušit ze strany Zákazníka), je nutné toto oznámit na e-mailovou adresu elizame@elizame.cz uvedením údajů, které Provozovateli umožní dostatečnou identifikaci dané Objednávky.

Provozovatel má právo zrušit Objednávku či její část v případech:

I. kdy se dané zboží již nevyrábí či se výrazným způsobem změnila některá ze složky (suroviny) zboží,

II. kdy nelze Zákazníka zkontaktovat (např. z důvodu absence komunikace z jeho strany).

III. provozovatel si vyhrazuje právo na opravu ceny zboží před odesláním zboží, zjistí-li, že bylo zboží nabízeno za chybnou cenu. V takovém případě musí zákazníka o správné ceně informovat a ten musí s úpravou ceny souhlasit. V opačném případě nedojde k uzavření kupní smlouvy a objednávka bude provozovatelem stornována

 

Nastane-li situace popsaná v předchozí větě, Provozovatel o tom vyrozumí Zákazníka, je-li to možné, a v případě již uhrazené kupní ceny ji odešle do 15 pracovních dnů zpět Zákazníkovi.

Postup odstoupení od Kupní smlouvy se v případě zákazníka Spotřebitele řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, zejména § 1829 a následujícími.

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodů ve lhůtě 14 dní, jež plyne ode dne převzetí zboží od Provozovatele. Tím není dotčen § 1837 Občanského zákoníku upravující případy, v nichž Spotřebitel nemůže odstoupit od Kupní smlouvy.

V případě odstoupení od smlouvy jsou Spotřebitel i Provozovatel povinni navrátit si bez zbytečných odkladů poskytnutá vzájemná plnění. Náklady spojené s navrácením zakoupeného zboží hradí výlučně Spotřebitel. Spotřebitel je povinen v případě navrácení zakoupeného zboží navrátit jej se všemi dokumenty dokládající zejména vznik smluvního vztahu s Provozovatelem. Spotřebitel v souladu s § 1833 Občanského zákoníku odpovídá Provozovateli pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

Chce-li Spotřebitel uplatnit své právo na odstoupení od Kupní smlouvy, musí o tom Provozovatele informovat ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží. Odstoupení od Kupní smlouvy může Spotřebitel oznámit Provozovateli prostřednictvím e-mailu zaslaného na e-mailovou adresu elizame@elizame.cz, případně dopisem zaslaným na adresu Provozovatele. K odstoupení od smlouvy může Spotřebitel využít Formulář na odstoupení od smlouvy, který je dostupný na Portálu Provozovatele. Zboží, které bylo předmětem Kupní smlouvy je Spotřebitel povinen zaslat na adresu Provozovatele a to 14 dnů od převzetí zboží Spotřebitelem. Náklady na vrácení zboží nese Spotřebitel. Po obdržení vráceného zboží zašle Provozovatel na účet Spotřebitele částku od povídající kupní ceně za zboží, nedohodnou-li se strany na jiném způsobu, a to do 14 dní od přijetí zboží Provozovatelem. V rámci odstoupení od Kupní smlouvy lze individuálně dohodnout výměnu vráceného zboží za jiné zboží z Portálu Provozovatele, přičemž v tomto případě by následně došlo k vyrovnání rozdílu v Kupní ceně. 

 

5. ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY A ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY S DÍLČÍM PLNĚNÍM V ČASE

Spotřebitel může od smlouvy odstoupit bez udání důvodů, a to do 14 dnů ode dne, kdy Spotřebitel obdržel první měsíční zásilku v rámci plnění dodávek Provozovatelem. Tato lhůta je dodržena, pokud je nám před jejím uplynutím oznámení o odstoupení od smlouvy odesláno.

O svém odstoupení od této smlouvy musí Spotřebitel informovat, ať již běžným dopisem  (Adresa:  ELIZAME FOR KIDS s.r.o., Zašová 803, 756 51 Zašová) nebo e-mailem zaslaným na naši adresu: elizame@elizame.cz. Pro takové oznámení může Spotřebitel použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který tvoří přílohu těchto obchodních podmínek, není to však Vaší povinností.

 

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Zákazník je povinen uhradit cenu za zboží včetně poplatků za související služby (doprava, balení, poplatek za dobírku) a Provozovatel není povinen Zákazníkovi předat zboží dříve, než dojde k úhradě celé částky ceny za zboží včetně poplatků.

Zákazník má možnost si v procesu tvorby Objednávky zvolit jeden z uvedených způsobů platby:

a/ dobírka – zákazník zaplatí za zboží při přebrání od doručovatele;

b/ bezhotovostně prostřednictvím platebního systému ShoptetPay

c/ bezhotovostně převodem – kupující zaplatí za zboží na účet prodávajícího. Číslo účtu prodávajícího 2001193659 / 2010; Zákazník je v takovém případě povinen při zadávání příkazu k platbě uvést variabilní symbol platby (číslo Objednávky)

 

7. ZÁRUKA A REKLAMACE

Viz. reklamační řád. 

 

8. PODMÍNKY DODÁNÍ

Skladované zboží je zpravidla expedováno dle harmonogramu zaslaného Zákazníkovi při potvrzení dané Objednávky. Zákazník je o výši nákladů na dopravu objednaného zboží informován při výběru způsobu dopravy zboží v rámci procesu tvorby Objednávky. O termínu doručení je Zákazník informován e-mailem.

Zákazník má možnost si v procesu tvorby Objednávky zvolit jeden z uvedených způsobů dopravy:

a/ Kurýr PPL –Doručování zásilek řídí podmínkami příslušné kurýrní služby;

b/ Zásilkovna - Doručování zásilek řídí podmínkami příslušné kurýrní služby;

c/ Jiný dopravce ze seznamu dopravců dle volby Zákazníka při procesu tvorby Objednávky;

V případě, že Zákazník nepřevezme zásilku, dochází k porušení Kupní smlouvy ze strany Zákazníka. Zákazník dále bere na vědomí, že pokud je mu po závazném potvrzení Objednávky doručeno zboží a on je odmítne převzít, může vůči němu Provozovatel uplatnit nárok na náhradu vzniklé škody ve výši skutečných nákladů na pokus o neúspěšné doručení objednaného zboží. V případě, že je z důvodů na straně Zákazníka nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo stranami ujednáno, je Zákazník povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení zboží.

Zákazník je povinen si při přebrání zboží zkontrolovat, zda mu bylo zboží dodáno v předpokládané jakosti a množství.

Zákazník a Provozovatel si mohou individuálně dohodnout jiný způsob dodání zboží, tento způsob musí být Provozovatelem potvrzen e-mailem.

 

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR je souhlas Zákazníka se zpracováváním a uchováváním jeho osobních údajů Provozovatelem za účelem zasílání newsletteru vyjádřen v samostatném dokumentu nazvaném Souhlas se zpracováním osobních údajů

V souladu s článkem 6, bodem 1., písm. b) GDPR jsou některé osobní údaje zákazníka považovány za údaje nezbytné pro splnění smlouvy, k jejichž zpracování není potřeba souhlas. V případě zákazníka fyzické osoby se jedná o jeho jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště a e-mailovou adresu. V případě zákazníka právnické osoby nebo fyzické osoby podnikající se jedná o název či obchodní firmu, adresu sídla, IČ, DIČ, údaje o plátcovství DPH a e-mailovou adresu.

 

10. Využívání slevových kódů

  1. Slevový kód na částku nebo procenta opravňuje k nákupu výrobků z nabídky umístěné na stránkách www.elizame.cz se slevou určenou na kupónu s předpokladem případných minimálních prahů označených v informaci o akci.   
  2. Hodnota slevy se vztahuje proporcionálně na všechny výrobky umístěné v košíku.
  3. Zákazník má právo na jednorázové použití kódu během nákupů v obchodě www.elizame.cz
  4. Slevový kód na částku se nepojí s jakoukoliv jinou akční nabídkou dostupnou v obchodě www.elizame.cz 
  5. Slevové kódy se nesčítají. Nelze využít dva kódy během jednoho nákupu.
  6. Slevové kódy nelze vyměnit na ekvivalentní peněžní hodnotu.
  7. Slevové kódy nejsou platebními prostředky, jsou pouze slevami na částku, jež uděluje majitel internetového obchodu ELIZAME.cz. Zákazník aktivuje slevu přidáním vybraného výrobku ze seznamu do Košíku, a následně zadáním slevového kódu v políčku označeném "Vložit slevový kupón". Po zadání správného kódu a jeho přijetím tlačítkem „Přidat”, který se nachází u políčka "Vložit slevový kupón".” je zákazníkovi udělena sleva vypočítána od aktuální maloobchodní ceny výrobku v souladu s pravidly určenými v těchto Obchodních podmínkách. Slevové kódy mají určenou dobu platnosti, o čemž informuje Partner. Po její uplynutí nebude možné použití kódů.
  8. V případě aktuálně probíhajících akcích, které zlevňuje plošně celý sortiment v obchodě www.elizame.cz o patřičné procento NELZE slevové kódy UPLATNIT.
  9. Zboží, které bylo koupeno v rámci akce, může být vráceno dle zásad určených obchodem.

 

Cookies:

Cookies jsou malé textové soubory, které se při návštěvě Portálu Provozovatele ukládají v paměti počítače Návštěvníka, smartphonu nebo jiného přístroje umožňujícího přístup k internetu. Cookies napomáhají tomu, aby Portál při další návštěvě identifikoval Vás a/nebo Vaši návštěvu na Portálu Provozovatele a upravil podle toho svůj obsah a jiná specifika.

Informace, které cookies uchovávají, se týkají především počtu návštěv Portálu a jiných navštěvovaných stránek, reklam, na něž Návštěvník klikl, typu používaného prohlížeče a informací, jež Návštěvník na webu vyplnil, a to proto, aby je nemusel Návštěvník při příští návštěvě vkládat znovu. Tyto informace jsou v některých případech vázány na Návštěvníkovu IP adresu.

Provozovatel Portálu plně respektuje soukromí každého jednotlivce, který navštíví Portál a veškeré informace shromážděné o uživatelích či kupujících vedou ke zkvalitnění služeb.

Vaše osobní údaje samozřejmě chráníme za použití těch nejmodernějších technologií a dalším osobám či firmám je sdělujeme pouze v nezbytně nutném rozsahu (např. dopravcům, kteří vám doručují objednané zboží).

Rozhodne-li se Návštěvník povolit uložení cookies ve svém zařízení, může toto rozhodnutí kdykoliv později změnit prostřednictvím změny nastavení používaného prohlížeče nebo zapnout funkci anonymního prohlížení, která zabrání ukládání údajů o navštívených webech.

 

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Obchodní podmínky se týkají pouze vztahů vznikajících mezi Provozovatelem a Zákazníky a řídí se právními předpisy České republiky.

Tyto obchodní podmínky platí ve znění, které je uvedené na Portálu v den odeslání Objednávky, pokud není písemně dohodnuto jinak. Pokud odešle Zákazník Objednávku po dni, ve kterém došlo ke změně podmínek, platí, že se změnou souhlasí. Provozovatel má právo tyto Obchodní podmínky změnit kdykoliv, změna obchodních podmínek však nemůže Zákazníka zpětně negativně postihnout (jinými slovy: pro Zákazníka jsou platné a závazné podmínky aktuální v čase objednání zboží).

Smluvní vztahy mezi Zákazníkem a Provozovatelem vzniklé přede dnem nabytí účinnosti Obchodních podmínek se řídí těmito Obchodními podmínkami, o čemž budou dosavadní Zákazníci informováni.

Pokud se jakékoliv ustanovení těchto Obchodních podmínek stane neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení těchto Obchodních podmínek. Provozovatel a Zákazník se zavazují nahradit neplatné nebo nevymahatelné ustanovení novým ustanovením, jehož znění bude odpovídat úmyslu vyjádřenému původním ustanovením a těmito Obchodními podmínkami jako celku.

 

 

Koupí zboží Zákazník souhlasí s těmito Obchodními podmínkami.